Eshop

I.
Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako podnikateľ, ktorý je povinný uviesť pri objednávke svoje IČO (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke, dostupného na adrese: https://www.achilleas.glass/ (ďalej len „internetový obchod“).
1.2 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.3 Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu
obchodné meno: FENIX GLASS design s.r.o
sídlo: Jeséniova 53, 821 02 Bratislava
IČO: 45 312 737
DIČ: 2022941613
IČ DPH: SK2022941613
zapísané: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka č.: 84879/B
zastúpená: Achilleas Sdoukos, konateľ
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK40 0200 0000 0030 3503 7659
prevádzka: Jeséniova 53, 83101 Bratislava
tel. kontakt: +421 948 849 477
1.4 Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
tel. č.: el. č. 02/58 27 21 72, fax č.: 02/58 27 21 70
Odbor ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58 27 21 59
II.
Vymedzenie pojmov
2.1 Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu) – je podnikateľ, ktorý kupujúcemu predáva tovar a poskytuje služby v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti objednané prostredníctvom internetového obchodu. Je to osoba, ktorá prevádzkuje internetový obchod https://www.achilleas.glass/.
2.2 Kupujúci – je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s predávajúcim cez internetový obchod kúpnu zmluvu prostredníctvom vytvorenia záväznej objednávky, ktorá bola doručená predávajúcemu a ktorú predávajúci potvrdil. Kupujúci je spotrebiteľom, ak nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu, prípadne pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci je podnikateľom, ak nakupuje výrobky, alebo používa služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov (neplatia pre neho ustanovenia pre spotrebiteľa).
2.3 Internetový obchod je umiestnený v sieti internet na webovej stránke https://www.achilleas.glass/, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru, alebo služieb ponúkaných predávajúcim. Zoznam tovaru na webovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru môže byť pre kupujúceho potvrdená aj na základe otázky kupujúceho k dostupnosti tovaru.
2.4 Tovar alebo služba – zahŕňajú všetky výrobky, produkty, alebo služby zverejnené a ponúkané na predaj na webovej stránke internetového obchodu. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
2.5 Informácie o tovare / službách - uvádzajú ceny jednotlivého tovaru alebo služieb a ich hlavných vlastností, pričom sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu.
2.6 Cena tovaru / služby - je uvedená na internetovom obchode pri príslušnom tovare / službe vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru a služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
2.7 Objednávka – návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na webovej stránke internetového obchodu, pričom po jeho úplnom vyplnení a odoslaní objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou.
2.8 Prijatie objednávky – vzniká doručením úplne vyplnenej a odoslanej objednávky v internetovom obchode predávajúcemu.
2.9 Potvrdenie objednávky predávajúcim – je prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vyplnení objednávky, alebo telefonickým oznámením, pričom potvrdením objednávky sa uzatvára medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.
III.
Objednávka
3.1 Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru na webovej stránke internetového obchodu a to výberom tovaru, alebo služieb kupujúcim. Pre úspešné a rýchle vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje vo formulári objednávky (výber tovaru/služby, ich počet), zvoliť si z možností doručenia (dodania) a zo spôsobov platby za objednaný tovar alebo služby
3.2 Celková cena objednaného tovaru a služieb je uvedená v objednávke vrátane DPH a taktiež v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. Kupujúci sa môže oboznámiť s cenou tovaru, alebo služieb a ďalšími poplatkami ešte pred vykonaním objednávky na webovej stránke internetového obchodu.
3.3 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb, pričom po jej vyplnení a odoslaní sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
3.4 Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je uzatvorená kúpna zmluva, ktorú je možné zmeniť, zrušiť alebo dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo iných dôvodov uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
3.5 Kupujúcemu je po vytvorení a odoslaní objednávky v internetovom obchode automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Účel tohto e-mailu je informovať kupujúceho o prijatí objednávky predávajúcim a toto oznámenie sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Následne predávajúci prijatú objednávku záväzne potvrdí (e-mailom, alebo telefonicky), čím sa uzatvára kúpna zmluva.
3.6 Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služieb.
3.7 Kupujúci po odoslaní objednávky nemá právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku v prípade nekorektného správania kupujúceho, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúceho o takejto skutočnosti informuje.
3.8 Kupujúci je plne uzrozumený s elektronickou komunikáciou s predávajúcim, predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, e-mailovej komunikácie alebo telefonickej komunikácie. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
3.9 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho až momentom vyplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy a jeho prevzatím.
3.10 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúceho, ktoré kupujúci zašle na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
3.11 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky podľa predchádzajúcej vety, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
3.12 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.
3.13Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od zmluvy bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
IV.
Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy
4.1 Zmluvné strany kúpnej zmluvy sú predávajúci a kupujúci
4.2 Kupujúci má povinnosť:
 • prevziať objednaný tovar alebo služby,
 • zaplatiť predávajúcemu za tovar / služby dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v záväzne potvrdenej objednávke (vrátane nákladov za dodanie tovaru / služieb). Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať neporušenosť obalu, prípadne aj samotný tovar pri jeho preberaní.
4.3 Predávajúci má povinnosť:
 • dodať kupujúcemu tovar, alebo služby v požadovanej kvalite, množstve a v cene uvedenej na webovej stránke internetového obchodu a v objednávke,
 • zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru alebo službám (faktúru za tovar alebo služby, reklamačný list, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, prípadne iné) a to spolu s tovarom alebo dodatočne.
V.
Platobné a dodacie podmienky
5.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH, prípadne vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dodanie tovaru (dopravu a pod.), ktoré sú uvádzané samostatne po zvolení tovaru a ich výška sa odvíja od voľby dopravy podľa kupujúceho. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy a považuje sa za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho
5.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na webovej stránke internetového obchodu momente vykonania záväzného potvrdenia objednávky (v ktorej je cena uvedená), pokiaľ nejde o zjavnú chybu v uvedenej cene.
5.3 Spôsoby, ktoré je možné využiť pri platbe za tovar a služby v internetovom obchode:
 1. platba bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho,
 2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na prevádzke(FENIX GLASS Design, s. r. o. Jeseniová 53, 83101 Bratislava),
 3. bezhotovostne platobnou kartou.
Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru podľa voľby kupujúceho sú uvedené v objednávke a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.5 Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.
5.6 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné po odoslaní objednávky dodatočne meniť.
5.7 Predávajúci má povinnosť do 30 dní od prijatia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
5.8 Tovar, ktorý je na sklade predávajúceho sa expeduje podľa možností v čo najkratšom čase.
5.9 V prípade, že sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru a služieb a časť z nich nie je na sklade, predávajúci informuje kupujúceho o možnosti zaslania čiastočných zásielok.
5.10 Kupujúcemu sa zasiela faktúra (daňový doklad) spoločne s dodávaným tovarom, alebo službami, vrátane návodu v slovenskom jazyku, prípadne iných dokumentov poskytnutých výrobcom k tovaru alebo službám, alebo dokumentov ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.11 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim (miesto plnenia). V prípade, ak kupujúci dodávaný tovar neprevezme, alebo neprevezme tovar osobne na prevádzke predávajúceho do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, prípadne záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady vo výške primeraného skladného za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
5.12 V prípade, ak po dohode s kupujúcim predávajúci dopraví tovar priamo kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu písomné splnomocnenie k prevzatiu tovaru a originál, alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a primerané skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim.
5.13 Predávajúci uskutočňuje dodanie tovaru (dopravu) kupujúcemu prostredníctvom:
 • kuriérskej spoločnosti: ReMax, courier Service, spol. s. r. o.,
 • prípadne prostredníctvom osobného odberu na prevádzke u predávajúceho.
5.14 Predávajúci si môže vyžiadať predloženie preukazu (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) na overenie identity osoby preberajúcej objednávku, ktorá bola uhradená vopred prevodom na účet a to z dôvodu predchádzania vzniku škôd.
5.15 V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, tovar bude vydaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá odovzdá predávajúcemu písomné splnomocnenie na prevzatie tovaru. Predávajúci môže odmietnuť vydať tovar osobe, ktorá nesplní uvedené podmienky.
5.16 Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval v prítomnosti dopravcu stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obsahu balíkov, poškodenie prepravného obalu) podľa priloženého prepravného listu.
VI.
Náklady spojené s balením a dodaním tovaru
6.1 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
6.2 Náklady spojené s balením a dodaním tovaru sa pohybujú v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. Pri doručovaní do iných krajín EÚ sa náklady podľa predchádzajúcej vety vypočítavajú individuálne. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: atelier@achilleas.glass
6.3 Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru a služieb než je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach, ako aj na odlišných službách prepravy tovaru a cenách za tieto služby.
6.4 Predávajúci je oprávnený zaslať tovar z objednávky, ktorý je okamžite dostupný v internetovom obchode kupujúcemu a zvyšnú časť tovaru z objednávky, ktorý nie je dostupný, doručiť kupujúcemu dodatočne po jeho naskladnení. Toto oprávnenie môže predávajúci využiť iba za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovať žiadne dodatočné poplatky za poštovné, okrem toho, ktoré bolo vyúčtované v objednávke.
VII.
Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu
7.1 Kupujúci je oprávnený v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy práve dodanie tohto tovaru.
7.2 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s predchádzajúcim bodom pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona o ochrane spotrebiteľa. Rovnako kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona v predchádzajúcej vete.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne využiť právo odstúpiť od zmluvy, je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej forme, na trvanlivom nosiči najneskôr v posledný deň určenej lehoty:
 • odoslať e-mailom na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu: https://www.achilleas.glass,
 • alebo písomne doručiť na adresu prevádzky predávajúceho (FENIX GLASS Design, s. r. o., Jeséniová 53, 83101 Bratislava).
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (najmä číslo účtu a poštovú adresu).
Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nasledujúci formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.
7.4 Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať, alebo osobne doručiť tovar (predmet kúpy zo zmluvy, od ktorej odstupuje) spolu so všetkou priloženou dokumentáciou – napríklad originálom faktúry, návodom v slovenskom jazyku a prípadne inou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je kupujúci povinný zaslať, alebo osobne odovzdať predmetný tovar a dokumentáciu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúcim sa odporúča, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene, najvhodnejšie ako poistenú zásielku. Tovar nie je možné zasielať na dobierku, pretože tovar zaslaný takýmto spôsobom nebude zo strany predávajúceho prevzatý.
7.5 Prevádzkovateľ internetového obchodu v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Kúpnu cenu však predávajúci nemusí vrátiť skôr než mu bude doručený vrátený tovar, alebo mu kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru (toto neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám).
7.6 Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.
7.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, alebo náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu (ak je to možné) vypočítané podľa cenníka predávajúceho.
VIII.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
8.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar alebo služba pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
  • bezplatné odstránenie vady tovaru,
  • výmenu tovaru za nový tovar (ak je to z povahy tovaru možné),
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy.
8.3 Kupujúci má v prípade platne predloženej reklamácie právo odstúpiť od zmluvy:
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
8.4 Kupujúci si môže uplatniť svoje práva reklamáciou vadného tovaru v záručnej dobe v súlade so zákonom. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
8.5 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci (ním poverený zamestnanec alebo určená osoba) je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
8.6 Predávajúci písomne (e-mailom) informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.7 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
8.8 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť najneskôr v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
8.9 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
8.10 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
IX.
Ochrana osobných údajov
9.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Viac informácií nájdete v dokumente: Zásady ochrany osobných údajov.
X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a ustanoveniami príslušných právnych predpisov (najmä Občianskeho zákonníka), pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke https://www.achilleas.glass/.
10.3 V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa právne vzťahy pri uzatváraní kúpnej zmluvy a po jej uzatvorení riadia prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a ktoré boli prístupné na webovej stránke internetového obchodu https://www.achilleas.glass/.
10.4 Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a oboznámil sa s ich znením.
10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke https://www.achilleas.glass/ a taktiež sú prístupné k nahliadnutiu kupujúcemu na prevádzke predávajúceho na adrese: FENIX GLASS Design, s. r. o., Jeséniová 53, 83101 Bratislava. Po odoslaní objednávky zo strany kupujúceho sú tieto všeobecné obchodné podmienky doručené kupujúcemu aj v prílohe e-mailu, ktorým predávajúci záväzne potvrdzuje objednávku.
10.6 Ak nastane situácia, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho s písomnou žiadosťou o nápravu. V prípade, že predávajúci žiadosť kupujúceho o nápravu zamietne, alebo sa k nej nevyjadrí do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci ako spotrebiteľ môže v súlade § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim - prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.achilleas.glass/ je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-altern ativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených príslušných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
10.7 Ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vytvorení objednávky a uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu, ktoré nie sú priamo upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a príslušných ustanovení najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení, prípadne aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
10.8 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu.
10.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho neoprávneného použitia v rozpore s jeho určením.
Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5. 2019