Žurnál

Investícia do umenia môže byť aj investíciou do skla

11.októbra.2022

V rámci in­vestícií mô­žeme „našu kartu“ staviť na hocičo, od cenných pa­pierov cez akcie až po zlato.

V rozbúrených dobách eko­nomickej krízy sa stáva pokoj­ným ostrovom s istotou ná­ vratnosti vloženého kapitálu investícia do umenia. Náš ma­jetok sa v umení navyše často ešte zhodnocuje. Nejde možno o typickú investíciu, akou sú nehnuteľnosti či drahé kovy, ale dáta neklamú. Trh s ume­ním vzrástol za ostatných 40 rokov o viac ako tisíc percent. V hre sú miliardy amerických dolárov.

 

 PREPRACOVANÉ SKLÁRSKE DIELA

Je mnoho dôvodov, ktoré vedú investorov ku kúpe kvalitné­ ho umeleckého diela. Okrem racionálnych to je často punc okázalosti či mecenášstva. Buď vlastníme umelecké die­lo, ktoré roky skrášľuje svet, alebo kúpou podporíme ži­ júceho autora. Nie každý in­ vestor sa však narodil s citom pre umenie, pričom trh s ume­ ním má svoje špecifiká. Mnohí investori preto neváhajú oslo­viť poradcov, kunsthistorikov či galeristov. Čo zaručene pre­ verí kvalitu diela, sú pozitív­ ne ohlasy odborníkov a širo­ kej verejnosti. Aj tie môžu byť kľúčom k výberu investície. Čas preverí kvalitu diel. O to vzácnejšie je, ak sa s úspechom stretne umelec už za svojho ži­ vota. Medzi žijúce legendy slo­ venského umenia patrí Achil­ leas Sdoukos. Mladý Slovák s gréckou krvou neprestáva fascinovať svojimi výtvormi zo skla. Jeho portfólio naberá na hodnote. Jeho prepracova­ né sklárske diela zdobia najex­ ponovanejšie interiéry aj exte­ riéry. Jeho autorský podpis sa ukrýva tiež v domácnostiach známych a vplyvných osôb. Navyše je Achilleas Sdoukos autorom rôznych ocenení, pla­ kiet, sošiek či športových trofe­ jí pre prestížne súťaže vrátane Krištáľového krídla.

 

ŠIROKÉ PORTFÓLIO

Do diel Achilleasa Sdouko­sa už investovali viacerí zná­ mi aj menej známi ľudia. Aj oni pochopili potenciál nad­ časového dizajnu sklárskych diel. Umelec neustále posúva hranice možného – zo skla vy­ tvoril už v minulosti veľa kre­ atívnych diel ako napríkla unikátnu audiosústavu, ale aj mohutnú sklenenú fasádu, ktorá je dotvorená magickým podsvietením, čo dáva tomu­ to dielu ďalší rozmer.

Doteraz neexistuje zada­ nie, ktorým by klient mladé­ ho umelca zaskočil. K tým tra­ dičnejším produktom z portfó­ lia Achilleasa Sdoukosa patria sochy, sklenené plastiky alebo rôzne misy, karafy, vázy či do­ konca sklenené hodiny. Takou­to tvorbou umelec snúbi krásu s funkčnou stránkou. To všet­ ko prispieva k istote, že kúpou jeho diel nadobúdate úžasnú umeleckú a investičnú hod­ notu a robíte tak krok správ­ nym smerom.

Investícia do umenia je čo­ raz populárnejšou cestou, ako zhodnotiť majetok a prejsť ak­ tuálnou infláciou čo najlepšie. Je to jedna z mála premysle­ ných investícii, ktorú môžeme reálne vidieť v priestore a pý­ šiť sa ňou. Ide tak aj o vec pres­ tíže. Pri výbere diel je dobré osloviť odborníkov alebo dať na vlastný pocit. Tvorba kva­ litných umelcov neustále na­ berá na hodnote. Naša zbierka umenia môže nabrať na hod­ note aj vtedy, ak je monotema­ tická – ak investujeme do via­ cerých diel jediného autora. A v portfóliu dizajnéra a sklár­ skeho vizionára Achilleasa Sdoukosa je rozhodne z čoho vyberať.

Ešte stále váhate či navštívite náš ateliér alebo s nami začnete spolupracovať?
Zarezervujte si termín návštevy ateliéru na atelier@achilleas.glass a celým ateliérom aj procesom tvorby Vás prevedie sám Achilleas Sdoukos osobne.

Tešíme sa na Vašu návštevu.